میکروفن کنفرانس

سالن کنفرانس بیمارستان شریعتی تهران

میکروفن کنفرانس: 
صدایی واضح، ارتباطی قوی‌تر

معرفی میکروفن کنفرانس:
میکروفن کنفرانس یک وسیله صوتی است که برای جمع آوری صدا در جلسات کنفرانس یا جلسات گروهی استفاده می شود. این میکروفن ها معمولا دارای طراحی خاصی برای گرفتن صداهای اطراف و جلوی افراد در یک اتاق هستند

میکروفن کنفرانس ادامۀ مطلب »